Rakennus- ja ympäristölautakunta kunnan kestävää kasvua edistämässä

Rakennus- ja ympäristölautakunta on tällä kaudella edistänyt kunnan kehittämistä konkreettisilla toimilla. Toimivat rakennusvalvonnan palvelut ovat meille imagotekijä, johon kannattaa panostaa. Rakentamisen lupien käsittelyajat ovat nopeutuneet ja käyttöön on otettu palautelomakkeita asiakaspalvelun kehittämiseksi. 

Rakennus- ja ympäristölautakunnan kokouksessa 25.5. selkeytettiin rakennuslupien taksoja ja normaalikokoisten omakotitalojen rakennuslupien hintoja alennettiin hieman. Samalla lautakunta päätti esitykseni pohjalta vapauttaa omakotitalojen yksittäiset maalämpökaivot lupamaksusta. Tällä tavoin kunta voi osaltaan tukea pientalojen kestäviä energiaratkaisuja.

Hyvä vuoropuhelu kunnan kaavoituspalvelujen kanssa on lautakunnan toiminnalle erityisen tärkeää. Kaavoituksen tavoitteena on oltava sekä sosiaalisesti että ekologisesti kestävä yhdyskuntarakenne. Tätä tavoitetta on mahdollista rakentamisen osalta edistää ohjauskeinoilla, jotka esimerkiksi vauhdittavat uusiutuvan energian ja kestävien liikennemuotojen yleistymistä ja ilmastoystävällisiä rakentamisen ratkaisuja, kuten puurakentamista. Lautakunta on kauden aikana kiinnittänyt toistuvasti huomiota siihen, että myös keskusta-alueilla on oltava tarjolla riittävästi suuria perheasuntoja. Useissa keskusta-alueiden kaavoissa onkin nyt määritelty asuntojen kokoon liittyviä kriteerejä.

Ihmisten hyvinvointi on monin tavoin sidoksissa miellyttävään, turvalliseen ja esteettömään sekä monimuotoiseen elinympäristöön. Riittävän laajat ja monimuotoiset luonnonalueet ylläpitävät luonnon monimuotoisuutta, sitovat pölyä, torjuvat melua ja vähentävät eroosiota. Hulevesien hallinnalla voidaan vaikuttaa suoraan järvien ja merialueiden veden laatuun rankkasateiden yleistyessä. Laadukkaat ratkaisut ja viihtyisät piha-alueet luovat yhteisöllisyyttä ja pysyvyyttä. 

Erityisesti ilahduttavat suunnitelmat, joissa piha-alueilla on säästetty alueen alkuperäistä luontoa ja sen erityispiirteitä tai joissa on varattu pyörien säilytystilaa ja latauspisteitä. 

Kunnan ympäristölupaviranomaisena lautakunnan tehtäviin kuuluvat myös ympäristöön liittyvät lupa- ja valvonta-asiat sekä lausunnot, joiden kautta lautakunta voi vaikuttaa ympäristölle ja asukkaille haitallisten hankkeiden sijoittumiseen kuntamme alueelle ja hankkeiden toiminnan säätelyyn. Nämä vaativat usein laajaa perehtymistä ja määrätietoista otetta elinympäristön suojeluun. Näissä kysymyksissä tulevat myös selvimmin esiin poliittisten ryhmien erilaiset arvot. Viihtyisän asuinympäristön turvaamiseksi on tärkeää, että päättäjät olisivat valmiita toimimaan sen puolesta. 

Saara Huhmarniemi

Rakennus- ja ympäristölautakunnan pj, Vihreät