Säästö­toi­men­piteet on tehtävä Kirkkonummella avoimesti ja läpinäkyvästi

Reetta Hyvärinen, Saara Huhmarniemi & Vihreä valtuustoryhmä

Kirkkonummen kunnanhallitus on käsitellyt talouden sopeut­ta­mis­toimia viimeisen kuukauden aikana. Kunnanhallitus on asettanut tavoitteeksi yhteensä yli 23 miljoonan euron toimin­ta­katteen vähen­nys­ta­voitteen vuoden 2019 tilin­pää­tökseen nähden. Vähen­nys­ta­voite toteutetaan vuosina 2020 – 2022. Säästötoimet tulevat kohdistumaan laajasti kunnan toimintaan kuten inves­toin­teihin, palveluiden tuottamiseen, maksuihin ja henki­lös­tö­ku­luihin. Tulevat säästöt heijastuvat tavalla tai toisella kuntalaisten arkeen.

Kirkkonummen Vihreät painottavat, että säästötoimien käsittelyn on oltava avointa ja läpinäkyvää. Vihreät pitävät huoles­tut­tavana sitä, että kunnanhallitus päätti kokouksessaan 11.5. vastoin viranhaltijan tekemää päätö­seh­do­tusta perustaa erillisen pienen ryhmän käsittelemään säästötoimia. Ryhmää kutsutaan päätöksessä “sparraus­ryh­mäksi”.

Erillisen “sparrausryhmän” perustamisessa riskinä on, että ryhmä voi vaikuttaa esitettäviin säästötoimiin jo ennen asian viran­hal­ti­ja­val­mis­telua. Valmistelu tulisi kuitenkin tehdä riippu­mat­to­masti viran­hal­ti­joiden toimesta, virkavastuulla ja sen tulisi perustua tietoon ja asian­tun­te­mukseen. Toinen epäkohta liittyy siihen, että pienen porukan “sparratessa” työn lähtökohtana ei ole demok­raat­ti­sesti valittujen lautakuntien näkemys. Oman toimialueensa tunteville lautakunnille tulisi antaa painoarvoa säästötoimista päätettäessä. Kirkkonummen Vihreiden kanta on, että kaikki ne päätökset, jotka vaativat taustatietoja ja laajempaa arviointia, tulee käsitellä asianomaisissa toimielimissä, riittävien selvitysten sekä avoimen päätöksenteon pohjalta.

Erillisen “sparrausryhmän” tarpeellisuus voidaan kyseenalaistaa myös niistä lähtökohdista, että kuntalain mukaisesti kunnan talou­den­hoi­dosta vastaa joka tapauksessa kunnanhallitus. Kunnanhallitus toimii myös säästötoimien virallisena ohjausryhmänä. Näin ollen erillisen “sparrausryhmän” perustaminen lisää kokousten määrää ja kustannuksia, mikä on itsessään ristiriidassa säästö­ta­voit­teiden kanssa.

Vihreät pitävät tärkeänä, että säästötoimien yhteydessä huolehditaan kunnan strategisesta johtamisesta valtuuston hyväksymän kuntast­ra­tegian mukaisesti. Myös säästötoimista päätettäessä tavoitteena tulee olla kunnan kehittäminen kestävälle kasvu-uralle yhdessä henkilöstön ja asukkaiden kanssa.

Reetta Hyvärinen, kunnan­hal­li­tuksen jäsen

Saara Huhmarniemi, kunnan­hal­li­tuksen varajäsen

Vihreä valtuustoryhmä