Kirkkonummen kuntalaisbarometrista välineitä kunnan kehittämiseen

Kirkkonummen kuntalaisbarometrista välineitä kunnan kehittämiseen

Kirkkonummen kuntalaisbarometrista välineitä kunnan kehittämiseen

Kuntalaisbarometrin 2017 tuloksia esiteltiin Kirkkonummen Sanomissa 25.1. Laajasta barometrista selviää, mitä asioita kuntalaiset arvostavat ja mihin kunnassa toivotaan parannusta. Barometrin tuloksia kannattaa käyttää kunnan kehittämisen apuvälineinä ja se antaa myös eväitä Kirkkonummen uuden kuntastrategian toteuttamiseen. Toivon, että barometrin tulokset otetaan käyttöön, kun strategian toimenpiteitä suunnitellaan ja neuvotellaan yhteistyössä puolueiden kesken.

Poimin laajasta barometrista muutamia tuloksia. Barometrin mukaan lähiympäristö, luonto ja keskustojen viihtyisyys ja turvallisuus ovat edelleen tärkeimpiä hyvän elämän tekijöitä Kirkkonummella. Näiden asioiden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi on hyvä asettaa tavoitteita, ehdotan tässä muutamia.

Luonto- ja virkistyskohteiden kehittäminen

Asumisen turvallisuus, lähiympäristö ja luonnon viihtyisyys ovat barometrissa vahvoilla vuosi toisensa jälken. Tyytyväisyys näihin asioihin oli kuitenkin hieman heikentynyt. Heikentyminen on muistutus siitä, että kuntalaisten tärkeinä pitämä luonnonläheinen elinympäristö ei ole itsestäänselvyys, vaan asian eteen on tehtävä töitä niin kaavoituksen keinoin kuin esimerkiksi vastuullisilla ympäristölupapäätöksillä.

Lähiympäristön hoito

Lähiympäristön suhteen vasetaajat olivat tyytymättömiä etenkin puistojen ja ympäristön epäsiisteyteen ja hoitoon. Kirkkonummen tulee kehittää ja hoitaa lähivirkistysalueitaan, virkistysreittejä ja puistoja yhä suunnitelmallisemmin. Rakennetun ympäristön osalta voisimme ottaa mallia kunnista, jossa puistot ja puutarhat on otettu yhdeksi selväksi kehittämiskohteeksi. Esimerkiksi Kotkassa Katariinan Meripuistosta ja Sapokan Vesipuistosta on luotu upeita ja suosittuja kohteita.

Jalankulku ja pyöräily

Barometrin perusteella kevyen liikenteen väyliä ja pyöräreittejä pidettiin erittäin tärkeinä, mutta reittien kuntoon ja laatuun oltiin melkoisen tyytymättömiä. Teiden kuntoa arvosteltiin yleisesti sekä kunnan että valtion hoitamilla osuuksilla. Kirkkonummen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma on hyvä väline jalankulun ja pyöräilyn kehittämiseen. Lisäksi tarvitaan satsauksia kevyen liikenteen väyliin, jotta yhä useammalla on mahdollisuus turvalliseen liikkumiseen pyörällä ja jalan.
Lopuksi nostan esiin kaksi barometrin tulosta, jotka ovat kunnan kehittämisen ja tavoitteiden saavuttamisen ennakkoehto: valmistelutyön ja päätöksenteon laadun parantaminen.

Suunnittelu- ja kehittämistyön laatu

Barometrin huolestuttava trendi oli että asukkaat ovat entistä tyytymättömämpiä suunnitteluun, kehittämiseen ja päätöksentekoon kunnassa. Ongelmat näissä vaikuttavat koko kunnan toimintaan. Vaikkapa lähiympäristön laatua ja uusien asuinalueiden viihtyisyyttä voidaan parhaiten parantaa laadukkaalla suunnittelulla. Suunnittelun tulee perustua riittäviin selvityksiin ja esimerkiksi ympäristöalan erityisosaamiseen. Kehittämistyötä tulee tehdä yhteistyössä asukkaiden kanssa. Parhaaseen tulokseen päästään, jos tavoite on yhteinen.

Päätöksenteon laatu

Päätöksenteko sai barometrissa entistä huonommat pisteet ja tähän on syytä etsiä ratkaisuja. Kirkkonummen kuntastrategia yhdessä sitä toteuttavien toimenpiteiden kanssa on yksi keino päätöksenteon laadun parantamiseksi. Ympäristön osalta kuntastrategiaan on tuotu luontoarvojen turvaaminen ja luonnonläheisyys kunnan kehittämisessä. Myös asukkaiden osallistuminen on vahvasti mukana. Päätöksenteon tulee perustua riittävään tietoon päätösten vaikutuksista. Apuna on syytä käyttää myös kuntalaisbarometrin tuloksia ja kuntalaisten näkemystä siitä, mistä asioista hyvä elämä muodostuu!

Saara Huhmarniemi
saara.huhmarniemi@vihreat.fi