Ett hållbart välmående i Västnyland!

Ett hållbart välmående i Västnyland!

Ett hållbart välmående i Västnyland!

Som kommun- och landskapsbeslutsfattare från Kyrkslätt har jag på mycket nära håll fått ta del av och påverka planerna angående kollektivtrafik, boende och service här i Nyland.

Två spår till Karis

Nyland förbereder sig under de närmaste åren på en märkbar tillväxt i befolkningsmängden och denna ökning bör förverkligas på ett hållbart sätt. Nyland har inriktat sig på att vara koldioxidneutralt år 2035; dessutom hör ett flertal av kommunerna i Västnyland till nätverket för de kolneutrala kommunerna (HINKU-kommunerna). De viktigaste faktorerna för en solid tillväxt är en stark kollektivtrafik; i Västnyland är det Kustbanan, som fungerar som ryggrad för kollektivtrafiken. Trafiken på Kustbanan bör ökas och tågens pålitlighet samt tilläggsspår bör prioriteras bland de järnvägsprojekt, som nästa riksdag tar upp till behandling. Här borde områdets kommuner förena sina krafter och partierna, på bred front, arbeta över partigränserna. Den tunga godstrafiken bör alltmer flyttas till järnvägen – en elektrifiering av Hangö-Hyvingebanan skulle fungera utmärkt i detta avseende.

Naturen som attraktionsfaktor

Den rika naturen, havet och en levande landsbygd utgör starka argument för Västnylands dragningskraft. Att bevara naturvärdena och att skapa en trygg och hälsosam livsmiljö är utomordentligt viktigt för hela områdets image och livskraft. Boendet i städerna blir allt mera kompakt; då är naturen med dess mångfald en viktig konkurrensfaktor när man väljer boendemiljö. Stora och hållbart skötta skogsområden, stränder samt fritidsområden och vandringsrutter som sträcker sig över kommungränserna är framtiden! Som ett glädjande exempel finns redan några nya projekt, som strävar till att skydda våra vattendrag, men dessa är endast en början. Vi måste målmedvetet arbeta för att rädda Östersjön. En livskraftig landsbygd och den lokala produktionen av mat är grundförutsättningar för ett levande Västnyland..

Social- och hälsovårdsreformen

Den nya riksdagen bör öppet förbereda social- och hälsovårdsreformen, genom ett brett samarbete och enligt den ursprungliga målsättningen. En högklassig och realistisk bashälsovård nära den enskilda individen utgör en stark grund för vårt välmående. Man bör framför allt se till att invånarnas språkliga rättigheter tillgodoses, att basservice är tillgänglig också på svenska.

Jag är riksdagskandidat och som parlamentariker lovar jag arbeta för att främja ett livskraftigt och ett hållbart välmående i Västnyland.

— Saara Huhmarniemi
saara.huhmarniemi@vihreat.fi